„Droga do zatrudnienia”

EFS_proself_lublin

O projekcie

Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 42 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, w 100% osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi, dorosłych, powyżej 18rż (24K,18M), zamieszkujących na terenie Województwa Lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. diagnozę potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, life coaching, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji pracowniczych, pomoc specjalistów, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staż od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 42 osób z  niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) i/lub z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego), dorosłych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności objęte wsparciem zostaną:

 • Kobiety (minimum 55% UP – 24 kobiety)
 • Osoby bierne zawodowo (maksimum 70%UP - 30UP).
 • Osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (minimum 30% UP - 12UP).
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)
 • Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, tj. na terenach słabo zaludnionych (minimum 55% UP – 24UP).
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (minimum 50% UP – 21UP), a zakres wsparcia w ramach projektu dla tych osób/rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba/rodzina otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Projekt zakłada preferencję w rekrutacji dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji.

Projekt zakłada realizację wskaźników:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 22 osoby

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 14 osób

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 11 osób

4. Wskaźnik efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

-w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%;
-w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 25%.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zakres wsparcia

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

 1. Zadanie 1 - Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (wsparcie skierowane do 42 Uczestników/czek Projektu):
 • Diagnoza potrzeb spotkania z psychologiem (śr.5h/os.)
 • Diagnoza potrzeb spotkania z psychiatrą (śr.4h/os.)
 • Diagnoza potrzeb spotkania z doradcą zawodowym (śr.6h/os.)
 1. Zadanie 2 - Instrumenty integracji społecznej (wsparcie skierowane do 42 UP):
 • Life coaching – spotkania indywidualne z psychologiem (śr.14h/os.)
 • Poradnictwo prawne - spotkania indywidualne z radcą/prawnikiem (śr.5h/os)
 1. Zadanie 3 - Doradztwo zawodowe (wsparcie skierowane do 42 UP):
 • Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (śr.6h/os.)
 1. Zadanie 4 - Warsztaty kompetencji pracowniczych (wsparcie skierowane do 42):
 • Trening kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych (42h/gr.)
 • Warsztaty zarządzanie budżetem (12h/gr.)
 • Aktywne techniki poszukiwania pracy (10h/gr.)
 1. Zadanie 5 - Instrumenty integracji zdrowotnej:
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. Spotkania indywidualne z psychologiem (śr.14h/os.). W zależności od potrzeb UP może skorzystać z poradnictwa psychologicznego, terapii indywidualnej lub psychoterapii. (wsparcie skierowane do  42 UP):
 • Pomoc specjalisty (dietetyk, terapeuta, spec. ds. wizerunku, rehabilitant i inni spec.) - wybór specjalisty w zależności od potrzeb UP. Spotkania indywidualne śr.10h/os. (wsparcie skierowane do 25 UP)
 1. Zadanie 6 – Pośrednictwo pracy (wsparcie skierowane do 42 UP):
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (śr.8h/os.,śr.4 spotk. po śr.2h).
 1. Zadanie 7 – Szkolenia zawodowe (wsparcie skierowane do 36 UP):
 • Szkolenia zawodowe – wybór szkoleń zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem Uczestników/czek Projektu, zgodny z wynikami Indywidualnego Planu Działania oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Szkolenia zawodowe kończą się egzaminem i dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (wymiar szkolenia śr. 108h dla Uczestnika)
 1. Zadanie 8 – Staż zawodowy (wsparcie skierowane do 40 UP):
 • Staże zawodowe (3 miesiące) dla 40 Uczestników Projektu. Staż odbywać się będzie przez 3 miesiące, maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godz./dzień łącznie 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w tygodniu, 7 godz./dzień, łącznie 35 godz. tygodniowo. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Uczestnicy/czki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 440,00 zł netto/brutto za cały przepracowany miesiąc stażu. Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między Uczestnikiem/czką Projektu, Pracodawcą (podmiot przyjmujący na staż) i Wnioskodawcą (umowa będzie określać m.in. program stażu, dane opiekuna stażu, okres realizacji stażu). Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem. Stażyście po każdym przepracowanym pełnym miesiącu stażu przysługują 2 dni wolnego. Stażysta, który przekroczy łącznie 70 dni usprawiedliwionej nieobecności na stażu może zostać skreślony z listy Uczestników/czek projektu. Każda ze stron umowy trójstronnej ma prawo do jej rozwiązania na warunkach zawartych w umowie. Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 982 465,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 835 095,50 PLN

Aktualności

Aktualności

31.12.2021r.
Informujemy, że z dniem 31.12.2021r. zakończyliśmy realizację projektu "Droga do zatrudnienia". Dziękujemy wszystkim osobom za udział w projekcie i życzymy sukcesów zawodowych.

20.12.2021r.

Szanowni Państwo,

Życzymy Państwu Zdrowych, pełnych miłości i radości świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku,
Zespół Projektu

14.07.2021r.
Informujemy, że dnia 21.07.2021r. 3 gr rozpoczyna szkolenie zawodowe z zakresu "Pracownik administracyjno-biurowy".

13.07.2021r.
Informujemy, że dnia 19.07.2021r. 4 gr rozpoczyna szkolenie zawodowe z zakresu "Pracownik ochrony".

10.06.2021r.
Informujemy, że dnia 17.06.2021r. 2 gr rozpoczyna szkolenie zawodowe z zakresu "Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i marketingu".

10.06.2021r.
Informujemy, że dnia 15.06.2021r. 1 gr rozpoczyna szkolenie zawodowe z zakresu "Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i marketingu".

17.05.2021r.

Informujemy, iż w najbliższych dniach rozpoczynamy realizację warsztatów grupowych na temat rynku pracy. O harmonogramach zajęć będą Państwo informowani telefonicznie.

30.03.2021r.

Szanowni Państwo,

z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Zespół Projektu

04.03.2021r.
Rekrutacja do projektu nadal trwa, mogą Państwo kontaktować się z Zespołem Projektu telefonicznie pod nr tel. 572 874 113 oraz mailowo: projekt.viamed@gmail.com

16.02.2021r.

Informujemy, że kontynuujemy nabór uczestników do projektu. Zachęcamy do udziału w projekcie. Dokumenty można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie.

01.02.2021r.

Firma Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF w związku z realizacją projektu „Droga do zatrudnienia” nr RPLU.11.01.00-06-0060/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi przeprowadzenia poradnictwa prawnego.

Poradnictwo prawne - Rozeznanie rynku - Droga do zatrudnienia - część ofertowa

Poradnictwo prawne - Rozeznanie rynku - Droga do zatrudnienia - część opisowa

27.01.2021r.

Firma Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF w związku z realizacją projektu „Droga do zatrudnienia” nr RPLU.11.01.00-06-0060/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi przeprowadzenia diagnozy potrzeb -spotkania z lekarzem psychiatrą.

Psychiatra - Rozeznanie rynku - Droga do zatrudnienia - część ofertowa

Psychiatra - Rozeznanie rynku - Droga do zatrudnienia - część opisowa

04.01.2021r.

Informujemy, iż dnia 01.01.2021r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Droga do zatrudnienia” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0060/20.

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja do projektu

Informacje ogólne.

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
 2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.
 3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:
 4. Formularz zgłoszeniowy,
 5. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności),
 6. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status),
 7. Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 8. Formularz usprawnień,
 9. Oświadczenie o przesłankach wykluczenia społecznego,
 10. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o statusie na rynku pracy,
 11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia/opinia/zaświadczenie wydane przez lekarza,
 12. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Profil Uczestnika/czki Projektu:

1.Projekt skierowany jest do 42 osób (minimum 24 kobiety) z  niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) i/lub z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego), dorosłych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności objęte wsparciem zostaną:

 1. Kobiety (minimum 55% UP – 24 kobiety)
 2. Osoby bierne zawodowo (maksimum 70%UP - 30UP).
 3. Osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (minimum 30% UP - 12UP).
 4. Osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)
 5. Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, tj. na terenach słabo zaludnionych (minimum 55% UP – 24UP).
 6. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (minimum 50% UP – 21UP), a zakres wsparcia w ramach projektu dla tych osób/rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba/rodzina otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
 7. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

          a) spełnienie wymogów formalnych.

         b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie    kompletu dokumentów listownie, telefonicznie (faxem), elektronicznie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon.-pt. 8.00-16.00):

 • formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),
 • oświadczenia o statusie na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status),
 • oświadczenia o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
 • formularza usprawnień,
 • oświadczenia o przesłankach wykluczenia społecznego
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o statusie na rynku pracy,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/opinię/zaświadczenie wydane przez lekarza.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://proselfprojektyunijne.viamedline.pl/droga-do-zatrudnienia/ oraz w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin. W uzasadnionych  przypadkach możliwy jest dojazd Koordynatora/ki projektu do Uczestników celem odbioru dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniona będzie pomoc w uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

III. Etapy rekrutacji do projektu

1.Rekrutacja będzie III etapowa, otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu, lub przesłania pocztą tradycyjną/ mailowo lub telefonicznie (faks). Możliwość odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez kadrę projektu. Kandydaci mają możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w dokumentach.
 2. Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń do momentu zakwalifikowania do projektu 42 osób oraz osób na listę rezerwową. Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły.
 3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/czek do projektu na podstawie:

ETAP I - FORMALNY

Ocena formalna:

 • Weryfikacja poprawności i kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych, spełnianie kryteriów grupy docelowej),

ETAP II - MERYTORYCZNY

 1. Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną – ustalenie indywidualnej sytuacji każdej osoby ( na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych, rozmowy z komisją).
 2. Przyznane zostaną punkty dodatkowe:
 • Obszar zamieszkania
 • Obszar objęty programem rewitalizacji: + 6pkt.
 • Gminy wiejskie: + 5 pkt.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach :
 • ISCED 1: + 2 pkt.
 • ISCED 2: + 2 pkt.
 • ISCED 3: + 2 pkt.
 • ISCED 4 i wyżej: + 1 pkt.
 • Doświadczenie zawodowe:
 • 0-5 lat: + 5 pkt.
 • 6-10 lat: + 2 pkt.
 • Powyżej 10 lat: + 1 pkt.
 • Kobiety: + 5 pkt.
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020: + 3 pkt.
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: + 2 pkt.
 • Osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
 • Stopień umiarkowany: + 1 pkt.
 • Stopień znaczny: + 1 pkt.
 • Niepełnosprawność sprzężona: + 2 pkt.
 • Osoba z zaburzeniami psychicznymi: + 2 pkt.
 • Niepełnosprawność intelektualna: + 2 pkt.
 • Osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: + 2 pkt.
 • Motywacja do udziału w projekcie i zmiany sytuacji życiowej:
 • Niska : 0 pkt.
 • Średnia: 5 pkt.
 • Wysoka: 10 pkt.

ETAP III - WYŁONIENIE UP

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej:
 • Rozpatrzenie wyników w podziale na kobiety i mężczyzn.
 • Zestawienie wyników.
 • Utworzenie listy rankingowej – w przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo w projekcie będą miały Kobiety.
 • Utworzenie grup Uczestników projektu.
 • Poinformowanie Uczestników projektu o wynikach (telefonicznie lub e-mailowo).
 • Utworzenie listy rezerwowej.
 • Opracowanie protokołu z rekrutacji.Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.
 1. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz oświadczenia przystąpienia do projektu.
 2. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 • Koordynator/ka projektu
 • Specjalista/ka ds. rozliczeń

     4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin

 tel. 81 746 69 41

 

www.mapadotacji.gov.pl

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*