Kierunek – AKTYWNOŚĆ !

EFS_proself_lublin

O projekcie

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywność społeczno-zawodowe i podniesienia zdolności do zatrudnienia 48 (26 K, 22 M) os. wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 100% osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lat, w tym min 10 os. bezrobotnych (zakwalifikowanych do III profilu pomocy) i 38 osób biernych zawodowo, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach (min. 30 %) w wieku 50 + (min. 10 %), długotrwale bezrobotnych (min. 10 %) i osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( min. 50%), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie lubelskim, poprzez oferowane wsparcie: diagnozę potrzeb i IPD, poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych, szklenia zawodowe, szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych (ICT), staż, pośrednictwo pracy, prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez min. 15 osób od 01.11.2017 do 31.08.2018.

Wartość projektu: 986 968,40 zł

Dofinansowanie projektu: 838 923,14 zł

Kierunek-AKTYWNOŚĆ!”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny
9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”.

Organizatorem Projektu jest Viamed s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin, NIP 712-285-85-84.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2017 r. do 31.08.2018 r.

 Biuro Projektu „Kierunek-AKTYWNOŚĆ!mieści się przy ul. Sławinkowskiej 120a, 20-810 Lublin, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Kontakt:. Ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin, tel.: 81 746 69 41, e-mail: kierunek.aktywnosc@gmail.com.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 48 osób (26 kobiety/22 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi)1 pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, w tym min.10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004) i 38 osób biernych zawodowo, w szczególności:

 1. min. 30 % osób o niskich kwalifikacjach tj. 15 osób;

 2. min. 10 % osób w wieku 50 + tj. 5 osób;

 3. min. 10 % osób długotrwale bezrobotnych tj. 5 osób;

 4. min. 50 % osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 tj. 24 osoby

zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego, zwłaszcza w gminach, gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego2.

100% Uczestników Projektu w projekcie -będą to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

UCZESTNICY / CZKI PROJEKTU

 1. Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. Osoby wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi.

 2. Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego).

 3. Pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako bezrobotne posiadające ustalony III profil pomocy)

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

 1. Są zdolni/e i gotowi/e do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz są zdolni/e i gotowi/e do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

 1. Wśród Uczestników/ek projektu będą mieszkańcy gmin, na terenie, gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego.

 2. Wśród Uczestników/czek projektu będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

 3. Priorytetowo traktowane będą osób o niskich kwalifikacjach (j. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie), osoby w wieku powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne.

 4. Wśród Uczestników/ek projektu będzie 48 osób (26 kobiety/22 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, w tym min.10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004) i 38 osób biernych zawodowo, w szczególności:

 1. min. 30 % osób o niskich kwalifikacjach tj. 15 osób;

 2. min. 10 % osób w wieku 50 + tj. 5 osób;

 3. min. 10 % osób długotrwale bezrobotnych tj. 5 osób;

 4. min. 50 % osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 tj. 24 osoby

Zakres wsparcia

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania, obligatoryjnie dla wszystkich Uczestników/czek:

 • Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD):

1. Diagnoza potrzeb przeprowadzona przez doradcę zawodowego (2 spotkania x 2,5 godz.) i psychologa (1 spotkanie x 2 godz.). Diagnoza sytuacji Uczestników/czek projektu (zainteresowań, predyspozycji, umiejętności, uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, sytuacji na rynku pracy), identyfikacja problemów społecznych, zawodowych i możliwość ich rozwiązania, wybór ścieżki/formy pomocy w projekcie, opracowanie IPD.

 

2. Monitoring opracowanego IPD- od realizacji diagnozy potrzeb do szkoleń każdy Uczestnik/czka projektu będzie miał/ła zapewniony dostęp do konsultacji z doradcą zawodowym, co pozwoli aktualizować IPD z powodu np. zmiany osobistej sytuacji UP wpływającej na przebieg ścieżki aktywizacji UP ( 1 spotkanie x 2 godz.). Okres realizacji grudzień 2017-marzec 2018

 • Poradnictwo Psychologiczne:

Obejmuje 4 spotkania indywidualne po średnio 2 godz., łącznie 8 godzin zegarowych na UP. Każdy Uczestnik/czka projektu ma zapewniony dostęp do poradnictwa psychologicznego przez cały okres trwania ścieżki reintegracji w projekcie. Zakres: przełamywanie barier, budowanie pozytywnego myślenia, zwiększenie motywacji do działania, wzmacnianie wiary we własne możliwości, poznanie predyspozycji i mocnych stron, poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

Okres realizacji grudzień 2017-sierpień 2018

 • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych:

Obejmują 12 godzin zegarowych na grupę tj. 3 spotkania x 4 godz. dla 4 grup średnio 12 osobowych. Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności i kompetencji psychosopłecznych czyli „Adekwatna komunikacja”, tj.: rozpoznawanie i wyrażanie emocji, radzenie sobie z emocjami, kierowanie stresem, gospodarowanie czasem, skuteczne porozumiewanie się, utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, samoświadomość i empatia, budowanie obrazu i wizerunku własnej osoby, stawianie sobie celów. Okres realizacji grudzień 2017-marzec 2018

 • Szkolenie zawodowe:

Obejmuje śr. 60 godzin lekcyjnych/grupę, 4 grupy śr. 12 osobowe, 10 spotkań, x 6 godzin lekcyjnych (śr. 4-5 spotkań w tygodniu). Szkolenia zawodowe będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych, wykształcenia i potrzeb UP, zgodnie ze zdiagnozowaniem na etapie diagnozy potrzeb i utworzenia IPD, potrzebami, potencjałem UP z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnych pracodawców. Ze względu na zindywidualizowany charakter wsparcia dobór szkoleń nastąpi po opracowaniu IPD.

Przykładowe szkolenia: asystent ds. księgowości, operator wprowadzania danych, logistyk dostaw, pracownik administracyjno-biurowy, magazynier, specjalista ds. kadrowych, opiekun/animator dziecięcy. Okres realizacji styczeń 2018-maj 2018

 • Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych tj. szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL Base/lub równoważnego:

Obejmuje 40 godzin lekcyjnych/grupę, 4 grupy śr. 12 osobowe, 10 spotkań, x 4 godziny lekcyjnych (śr. 4-5 spotkań w tygodniu). Moduły szkolenia: B1 podstawy pracy z komputerem (10 godz.), B 2 podstawy pracy w sieci (10 godz.), B 3 przetwarzanie tekstów (10 godz.), B4 arkusze kalkulacyjne (10 godz.), szkolenie zakończone egzaminem. Okres realizacji styczeń 2018-maj 2018

 • Staż zawodowy

Staż zawodowy odbywać się będzie przez 3 miesiące, maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godz./dzień łącznie 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w tygodniu, 7 godz./dzień, łącznie 35 godz. tygodniowo. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Uczestnicy/czki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 850,00 zł netto/brutto za cały przepracowany miesiąc stażu (tj. średnio 21 dni roboczych). Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między Uczestnikiem/czką, Pracodawcą (podmiot przyjmujący na staż) i Wnioskodawcą (umowa będzie określać m.in. program stażu, dane opiekuna stażu, okres realizacji stażu). Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem i ubezpieczenie w trakcie jego trwania. Stażyście po każdym przepracowanym pełnym miesiącu stażu przysługują 2 dni wolnego, łącznie 6 dni. Stażysta, który przekroczy łącznie 60 dni usprawiedliwionej nieobecności na stażu zostanie skreślony z listy stażystów. Każda ze stron umowy trójstronnej ma prawo do jej rozwiązania na warunkach zawartych w umowie. Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu, Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu. W 3-miesięcznym stażu zawodowym wezmą udział Uczestnicy/czki, którzy ukończyli szkolenie zawodowe i z zakresu kompetencji kluczowych. Okres realizacji marzec 2018-sierpień 2018

 • Pośrednictwo pracy:

Obejmuje 2 spotkania indywidualne na osobę po 2,5 godz., łączne 5 godzin/ osobę. Wsparcie obejmuje kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami Uczestników/czek oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (zebranie informacji odnośnie poszukiwania odpowiedniej oferty pracy, pozyskiwanie ofert pracy, analiza kryteriów wyszukiwania ofert pracy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego. Okres realizacji marzec 2018-sierpień 2018

Aktualności

Aktualności

31.08.2018r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończono realizację projektu.

01.06.2018 r.

Informujemy, iż wszyscy Uczestnicy/czki podjęli staż zawodowy.

09.04.2018r.

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na staż do kontaktu.

14.03.2018 r.

Informujemy, iż w związku z okresem świątecznym
w dniu 30.03.2018 r. biuro projektu będzie zamknięte.

15.02.2018 r.

VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin w związku z realizacją projektu „Kierunek - AKTYWNOŚĆ!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0107/16 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji.

część ofertowa- egzamin

część opisowa- egzamin

25.01.2018 r.

VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin w związku z realizacją projektu „Kierunek - AKTYWNOŚĆ!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0107/16 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji.

część opisowa

część ofertowa

13.12.2017 r.

Rekrutacja wciąż trwa zapraszamy do projektu "Kierunek-AKTYWNOŚĆ!".

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 48 osób (26 kobiety/22 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi)[1] pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, w tym min.10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004) i 38 osób biernych zawodowo, w szczególności:

 1. 30 % osób o niskich kwalifikacjach tj. 15 osób;
 2. 10 % osób w wieku 50 + tj. 5 osób;
 3. 10 % osób długotrwale bezrobotnych tj. 5 osób;
 4. 50 % osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 tj. 24 osoby

zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego, zwłaszcza w gminach, gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego.

23.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

kierunek_aktywność

03.11.2017 r.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, rekrutacja trwa do 28.02.2018 r. dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce do pobrania.

02.11.2017 r.

Informujemy, iż z dniem 01.11.2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Kierunek-AKTYWNOŚĆ!".

Dokumenty rekrutacyjne

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Rekrutacja do projektu.

I. Informacje ogólne.

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

 2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.11.2017 r. do 28.02.2018 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

 3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym  Regulaminem projektu

 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),

 3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy,

W odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy.

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 2. Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Profil Uczestnika/czki Projektu:

1.Projekt skierowany jest do 48 osób (26 kobiety/22 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, w tym min.10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004) i 38 osób biernych zawodowo, w szczególności:

 1. min. 30% osób o niskich kwalifikacjach tj. 15 osób;

 2. min. 10% osób w wieku 50 + tj. 5 osób;

 3. min. 10% osób długotrwale bezrobotnych tj. 5 osób;

 4. min. 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 tj. 24 osoby

zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

a) spełnienie wymogów formalnych.

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie, faxem, osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon.-pt. 8.00-16.00):

 • formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym regulaminem projektu,

 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),

 • oświadczenie o statusie na rynku pracy,

W odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy.

 • zaświadczenie z urzędu pracy w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej,

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 • Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej proselfprojektyunijne.viamedline.pl oraz w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin. W uzasadnionych przypadkach dojazd Kierownika Projektu do Uczestników celem odbioru dokumentów rekrutacyjnych.

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

III. Etapy rekrutacji do projektu

1.Rekrutacja będzie II etapowa, otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.11.2017 r. do 28.02.2018 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu, lub przesłania pocztą tradycyjną/ mailowo lub telefonicznie. Kandydaci mają możliwość uzupełnienia 1 x braków.

3. Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń do momentu zakwalifikowania do projektu 48 osób na listę główną oraz 5 osób na listę rezerwową.
Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły.

4. Realizowany będzie monitoring zachowania równości szans- w sytuacji ryzyka niespełnienia kryterium uczestnictwa min. 26 Kobiet – będą rekrutowane tylko kobiety.

5. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/czek do projektu na podstawie:

ETAP I Ocena formalna:

 • kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),

 • kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997r. (Dz.U.1997 nr 123 poz. 776) lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z ustawą z dn. 19.08.1994r. (Dz.U.1994 nr 111, poz. 535),

 • zamieszkanie (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego

 • status osoby pozostającej bez zatrudnienia: oświadczenie o statusie na rynku pracy wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)
  i oświadczenie o statusie na rynku pracy (w przypadku osób biernych).

ETAP II Ocena merytoryczna:

1.Przeprowadzenie przez członków Komisji Rekrutacyjnej wywiadu bezpośredniego z potencjalnym Uczestnikiem/czką, którzy ocenią:

 • Czas pozostawania bez pracy – osoby długotrwale bezrobotne + 5 pkt., pozostali +1 pkt.

 • Staż pracy: osoby bez stażu pracy +5 pkt., 1-5 lat +3 pkt., powyżej 5 lat +1 pkt.

 • Wykształcenie: poziom ISCED 3 włącznie +5 pkt., poziom ISCED 4 i wyżej +1 pkt..

 • Kwalifikacje zawodowe: osoby nie posiadające kwalifikacji potwierdzonych ceryfikatem +5 pkt., pozostali +1 pkt.

 • Wiek – osoby po 50 roku życia +5 pkt. Pozostali + 1 pkt.

 • Obszar zamieszkania: tereny wiejskie: gminy, gdzie odsetek os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego. + 5 pkt.

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 +10 pkt.

 • Płeć – Kobieta + 5 pkt.

 • Psycholog oceni motywację do udziału w projekcie oraz potrzebę uczestnictwa.

2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej: przygotowanie protokołów z listami podstawowymi oraz rezerwowymi.

3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów.

4. Wyniki będą rozpatrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

5. W sytuacjach spornych przy takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu, w którym możliwe będzie nadrobienie przez nich wsparcia, tak aby dla każdego Uczestnika/ czki zachowana była cała ścieżka wsparcia założona w projekcie.

7. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.

8. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz oświadczenie przystąpienia do projektu.

9. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Kierownik projektu

 • Specjalista/ka ds. organizacyjnych

 • Psycholog

10. Komisja będzie brała pod uwagę:

 • Kryteria formalne i merytoryczne

 • Założone do osiągnięcia wskaźniki

 • Kryteria pierwszeństwa

 • Datę zgłoszenia

11. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Kandydat będzie informowany telefonicznie o wyniku. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie z informacją o przyczynie odrzucenia aplikacji.

Do pobrania

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel. kom: 669 227 207, tel. 81 746 69 41

e-mail: kierunek.aktywnosc@gmail.com

Wartość projektu: 986 968,40 zł

Dofinansowanie projektu: 838 923,14 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*