Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia

EFS_proself_lublin

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób w wieku 18-64l. zagrożonych/dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 100% osób z niepełnosprawnościami, w tym także z zaburzeniami psychicznymi (w tym min.60%K), zamieszkujących w woj. Lubelskim (WL), poprzez kompleksowe wsparcie realizowane od 1.01.2018-30.11.2018, obejmujące: diagnozę potrzeb, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, pośrednictwo pracy, prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez min.25% Uczestników/czki projektu. 

Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE,

Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny

9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”.

Organizatorem Projektu jest Viamed s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin,

NIP 712-285-85-84.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Biuro Projektu „Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia” mieści się przy ul. Sławinkowskiej 120a, 20-810 Lublin, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kontakt:. Ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin, tel.: 81 746 69 41,

e-mail: koniec.wykluczenia@gmail.com.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiety/24 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, w tym min. 12 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004) i 48 osób biernych zawodowo, w szczególności:

 1. 30 % osób o niskich kwalifikacjach tj. 18 osób;
 2. 50 % osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 tj. 30 osób

zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego).

100% Uczestników/czek Projektu to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

UCZESTNICY / CZKI PROJEKTU

 1. Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:
 2. Osoby wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego).
 4. Pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako bezrobotne posiadające ustalony III profil pomocy)
 5. Osoby w wieku 18 – 64 lat

Ponadto kandydaci/tki muszą być zdolni/e i gotowi/e do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz są zdolni/e i gotowi/e do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

 1. Wśród Uczestników/czek projektu będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
 2. Priorytetowo traktowane będą osób o niskich kwalifikacjach (j. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie), osoby w wieku powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne.
 3. Wśród Uczestników/ek projektu będzie 60 osób (36 kobiety/24 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, w tym min.12 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004) i 48 osób biernych zawodowo, w szczególności:
 4. 30 % osób o niskich kwalifikacjach tj. 18 osób;
 5. 50 % osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 tj. 30 osób;

Zakres wsparcia

W ramach projektu będą prowadzone następujące działania, obligatoryjnie dla wszystkich Uczestników/czek:

 • Diagnoza potrzeb oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji:

Obejmuje 3 spotkania indywidualne po 2 godziny, 1 spotkanie z psychologiem i 2 spotkania z doradą zawodowym z uwzględnieniem sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb Uczestników/czek:

 • diagnoza sytuacji Uczestnika/czki projektu (potencjału, mocnych i słabych stron, uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, sytuacji na rynku pracy);
 • identyfikacja problemów społecznych, zawodowych i możliwości ich rozwiązania;
 • wybór form pomocy w projekcie.

Okres realizacji luty 2018-czerwiec 2018

 • Poradnictwo Psychologiczne:

Obejmuje 6 spotkań indywidualnych po 2 godz., łącznie 12 godzin zegarowych na UP. Każdy Uczestnik/czka projektu ma zapewniony dostęp do poradnictwa psychologicznego przez cały okres trwania ścieżki reintegracji w projekcie. Zakres: przełamywanie barier mentalnych, zwiększenie motywacji do działania, wzmacnianie wiary we własne możliwości,  poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

Okres realizacji luty 2018-listopad 2018

 • Poradnictwo zawodowe:

Obejmuje 3 spotkań indywidualnych po 2 godz., łącznie 6 godzin zegarowych na UP. Każdy Uczestnik/czka projektu ma zapewniony dostęp do poradnictwa zawodowego przez cały okres trwania ścieżki reintegracji w projekcie. Zakres: badanie indywidualnej predyspozycji, preferencji, kompetencji i uzdolnień zawodowych, określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego (IPD), informowanie o specyfice lokalnego rynku pracy.

Okres realizacji luty 2018-czerwiec 2018

 • Pośrednictwo pracy:

Obejmuje 5 spotkań indywidualnych na osobę po 1 godzinie zegarowej łączne 5 godzin/ osobę. Wsparcie obejmuje kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie: wstępny wywiad w celu zebrania niezbędnych informacji do poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP, pozyskiwanie ofert dla UP, organizowanie spotkań UP z z pracodawcami, motywowanie UP do samodzielnej aktywności w poszukiwaniu stażu i pracy. .

Okres realizacji marzec 2018-listopad 2018

 • Szkolenie zawodowe:

Obejmuje śr. 80 godzin lekcyjnych/grupę, 5 grup śr. 12 osobowe, 10 spotkań, x 8 godzin lekcyjnych (śr. 3-4 spotkań w tygodniu). Szkolenia zawodowe będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych, wykształcenia i potencjału UP, z uwzględnieniem zapotrzebowania pracodawców województwie lubelskim.  

Przykładowe szkolenia: pracownik biurowy, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, recepcjonista/tka, rejestrator/ka, magazynier, pracownik ochrony, specjalista/tka ds. rachunkowych, grafika komputerowa.

Okres realizacji marzec 2018-sierpień 2018

 • Staż zawodowy

Staż zawodowy odbywać się będzie przez 3 miesiące, maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godz./dzień łącznie 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w tygodniu, 7 godz./dzień, łącznie 35 godz. tygodniowo. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Uczestnicy/czki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/brutto za cały przepracowany miesiąc stażu (tj. średnio 21 dni roboczych). Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między Uczestnikiem/czką, Pracodawcą (podmiot przyjmujący na staż) i Wnioskodawcą (umowa będzie określać m.in. program stażu, dane opiekuna stażu, okres realizacji stażu). Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem i ubezpieczenie w trakcie jego trwania. Stażyście za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu przysługują 2 dni wolnego, łącznie 6 dni (za dni wolne przysługuje stypendium).  Stażysta, który przekroczy łącznie 60 dni usprawiedliwionej nieobecności na stażu zostanie skreślony z listy stażystów. Każda ze stron umowy trójstronnej ma prawo do jej rozwiązania na warunkach zawartych w umowie. Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu, Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu. W 3-miesięcznym stażu zawodowym wezmą udział Uczestnicy/czki, którzy ukończyli szkolenie zawodowe.

Okres realizacji maj 2018-listopad 2018

Wartość projektu: 946 230,00 zł

Dofinansowanie projektu: 898 918,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

Aktualności

Aktualności

29.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.05.2019 r. biuro projektu będzie nieczynne.

20.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2018 r. biuro projektu będzie nieczynne.

23.11.2018

Informujemy, że pierwsi Uczestnicy/czki zakończyli już staże.

25.10.2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.11.2018 r. biuro projektu będzie nieczynne.

29.08.2018

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce zajęcia rozpoczną kolejne 2 grupy "Pracownik biurowy"

18.07.2018

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce zajęcia rozpocznie kolejna grupa szkoleniowa  "Pracownik ochrony".

29.06.2018

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w projekcie "Koniec wykluczenia - początek zatrudnienia" została zakończona. Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Uczestnicy/czki grupy pierwszej "Pracownik ochrony" wkrótce rozpoczną staże zawodowe.  W ramach projektu realizowane są trzymiesięczne staże zawodowe. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie województwa lubelskiego. Obecnie trwa również szkolenie "Recepcjonista (-tka)/Rejestrator (-ka)". Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym.

06.06.2018

VIAMED s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska – Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego  SELF w związku z realizacją projektu „Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia” nr RPLU.11.01.00-06-0013/17  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji dla max. 60 Uczestników/czek szkoleń zawodowych.

część opisowa

część ofertowa

07.05.2018

Informujemy, że w maju rozpocznie się  szkolenie zawodowe w ramach projektu „Koniec wykluczenia - początek zatrudnienia” – „Pracownik ochrony”. Uczestnicy po odbyciu 80 godzin zajęć szkoleniowych przystąpią do egzaminu, a następnie będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

16.04.2018

Rekrutacja wciąż trwa zapraszamy do projektu "Koniec wykluczenia - początek zatrudnienia".

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiety/24 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego.

20.03.2018

Uprzejmie informujemy, iż w związku z okresem świątecznym w dniu 30.03.2018 r. biuro projektu będzie nieczynne.

08.01.2018

Informujemy, iż od stycznia 2018 rozpoczęliśmy realizację projektu "Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia”. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
 2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.
 3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:
 • Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym Regulamin projektu,
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności),
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy, w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.
 • Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (jeżeli dotyczy),
 • Oświadczenie o przesłankach wykluczenia społecznego.

  Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) wykluczonych
  (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi), pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), w tym:

  • osoby bezrobotne tj. osoby zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 (min. 20% UP tj. 12 osób)
  • osoby bierne zawodowo tj. (max. 80% UP, tj. 48 osób),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 30% UP tj.: 18 osób);
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (min. 50% UP tj.: 30 osób);
  • zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
  • Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
  1.  spełnienie wymogów formalnych.
  2. złożenie kompletu dokumentów listownie, faxem, osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon.- pt. 8.00-16.00):
  • Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym Regulamin projektu ,
  • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności),
  • oświadczenie o statusie na rynku pracy, w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, jeżeli dotyczy.

  ETAP I Ocena formalna:

  1. Ocena kompletności złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),
  2. Kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997r. (Dz.U.1997 nr 123 poz. 776) lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z  ustawą z dn. 19.08.1994r. (Dz.U.1994 nr 111, poz. 535),
  3. Zamieszkanie (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego
  4. Status osoby pozostającej bez zatrudnienia: oświadczenie o statusie na rynku pracy wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)
   i oświadczenie o statusie na rynku pracy (w przypadku osób biernych),
  5. Wiek kandydata/ki w przedziale 18-64 l.

  Warunkiem zakwalifikowania do Etapu II rekrutacji jest łączenie spełnienie wszystkich powyższych kryteriów.

  ETAP II Ocena merytoryczna:

  1. Przeprowadzenie przez członków Komisji Rekrutacyjnej wywiadu bezpośredniego z potencjalnym Uczestnikiem/czką, celem oceny następujących kryteriów premiującym:
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa – 5 pkt.,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt.,
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 4 pkt.,
  • osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia – 3 pkt.,
  • poziom wykształcenia: ISCED3 – 1 pkt, ISCED2 – 2 pkt., ISCED1 – 3 pkt.,
  • osoby bez stażu pracy – 3 pkt.,
  • osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 2 pkt.,
  • osoby w wieku do 30 r. ż. lub osoby powyżej 50 r. ż. – 1 pkt.

  Ponadto psycholog oceni motywację do udziału w projekcie oraz potrzebę uczestnictwa.

Do pobrania

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel. kom: 509 617 203, tel. 81 746 69 41

e-mail: koniec.wykluczenia@gmail.com

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*