„Włączeni do działania”

EFS_proself_lublin

O projekcie

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u 50 osób fizycznych powyżej 18 roku życia (30 kobiet, 20 mężczyzn), są to osoby niepełnosprawne [osoby niepełnosprawne w projekcie to osoby w rozumieniu ust. z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm., a także osoby z zaburzeniami psychicznymi zg. z ust. z 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546)] wykluczone społecznie( w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowe -40 osób i osoby bezrobotne wyłącznie należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ust. z 20.04.2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy co najmniej 10 osób) zamieszkałych w województwie lubelskim. Cel osiągany poprzez realizację kompleksowego wsparcia [zad: diagnoza potrzeb UP z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji UP, poradnictwo psychologiczne i live coaching, poradnictwo zawodowe i prawne, szkolenia, pośrednictwo pracy i staże (47 os) w okresie od 09.2018r. do 07.2019r, prowadzącego do nabycia kwalifikacji przez 16 os.

 1. Grupa docelowa: 50 osób fizycznych powyżej 18 roku życia (30 kobiet, 20 mężczyzn) będące osobami niepełnosprawnymi[1]lub z zaburzeniami psychicznymi, wykluczone społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo – 40 osób i osoby bezrobotne wyłącznie należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy – co najmniej 10 osób), zamieszkujące ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo lubelskie. Co najmniej 50% grupy docelowej to osoby korzystające z Programu Operacyjnego

W szczególności objęte wsparciem zostaną:.

 1. Osoby bierne zawodowo (co najwyżej 40 osób).
 2. Osoby bezrobotne należące do III profilu osób oddalonych od rynku pracy (minimum 20 %, tj. co najmniej 10 osób).
 3. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (minimum 50 %).

[1] 100% Uczestników Projektu w projekcie będą to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

Zakres wsparcia

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania, obligatoryjnie dla wszystkich Uczestników/czek:

 • Diagnoza potrzeb z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracyjnej:
 1. Diagnoza potrzeb przeprowadzona przez doradcę zawodowego (2 spotkania x 2 godz.) i psychologa (1 spotkanie x 2 godz.). Przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz stworzenie dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
 • Poradnictwo psychologiczne i live coaching:

Obejmuje 8 spotkań indywidualnych po średnio 2 godz., łącznie 16 godzin zegarowych na UP. Każdy Uczestnik/czka projektu ma zapewniony dostęp do poradnictwa psychologicznego i live coachingu przez cały okres trwania ścieżki reintegracji w projekcie.

Zakres poradnictwa psychologicznego: badanie testami psychologicznymi, analiza testów, diagnoza zaburzeń psychicznych, rozwiązywanie problemów psychologicznych, rozwój kompetencji interpersonalnych, radzenie sobie z emocjami, praca nad wizerunkiem własnej osoby. Praca z UP nad oceną umiejętności, zalet, możliwości, wad i słabości, aby mogli je zaakceptować i przestały być dla nich barierą życiową w aspekcie społecznym i zawodowym. W razie potrzeby wsparcie dostosowane do potrzeb UP.

Zakres life coaching: specjalistyczne poradnictwo indywidualne zorientowane na pomoc w określaniu i osiąganiu celów osobowych i zawodowych, utrzymanie aktywności społeczno-zawodowych, utrzymanie dobrego funkcjonowania w życiu codziennym, rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów

 • Poradnictwo zawodowe i prawne:

Obejmuje 5 spotkań indywidualnych na osobę, łącznie 9 godzin zegarowych z UP (3 spotkania z poradnictwa zawodowego – 2 spotkania po 2 h, 1 spotkanie po 1 h oraz 2 spotkania z poradnictwa prawnego  - 2 spotkania po 2 h).

Zakres poradnictwa zawodowego: udzielenie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, zaplanowanie rozwoju kariery (możliwości kształcenia, rozwoju, przekwalifikowania), poznanie metod poszukiwania pracy i zdobycie informacji o rynku pracy (analiza rynku, trendy, branże rozwojowe). W ramach poradnictwa zawodowego wykorzystany będzie produkt innowacyjny POKL: Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, która zawiera dwie części: diagnozę osobowości zawodowej oraz diagnozę preferencji w zakresie środowiska pracy.

Zakres poradnictwa prawnego: udzielanie porad prawnych dotyczących problemów wynikających z niepełnosprawności i z posiadanych trudności zdrowotnych, zarówno w kontekście spraw o charakterze zawodowym, jak i osobistym.

 • Szkolenia zawodowe:

Szkolenia zawodowe składają się z dwóch modułów. Moduł zawodowy obejmuje śr. 64 godzin lekcyjnych/grupę, 5 grup śr. 10 osobowych, 8 spotkań x 8 godzin lekcyjnych (śr. 3-4 spotkań w tygodniu). Moduł komputerowy obejmuje śr. 40 godzin lekcyjnych/grupę, 5 grup śr. 10 osobowych, 8 spotkań x  5 godzin lekcyjnych (śr. 3-4 spotkań w tygodniu).

Szkolenia zawodowe dla UP będą dobrane zgodnie ze zdiagnozowaniem na etapie diagnozy potrzeb, potrzebami, predyspozycji UP oraz dotychczasowego zatrudnienia i drogi edukacyjnej oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania lubelskiego rynku pracy.

Przykładowe szkolenia: obsługa administracyjno-biurowa, prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, pomoc kuchenna, handlowiec/kasjer, rejestrator/recepcjonista, administrator baz danych, grafik komputerowy.

Moduł komputerowy: zagadnienia związane z redagowaniem tekstów w programie WORD Office oraz tworzenia arkuszy kalkulacyjnych w Excelu.

 • Pośrednictwo pracy:

Obejmuje śr. 3 spotkania indywidualne na osobę, łącznie śr. 5 godzin/osobę (2 spotkania po 2 godz. oraz 1 spotkanie 1 godz.). Zakres wparcia: analiza z UP pozyskanych oferty pracy oraz wyszukiwanie nowych ofert zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, przygotowanie UP do danej formy przeprowadzania rekrutacji.

 • Staż zawodowy

Staż zawodowy odbywać się będzie przez 3 miesiące,  maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godz./dzień łącznie 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w tygodniu, 7 godz./dzień, łącznie 35 godz. tygodniowo. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Uczestnicy/czki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1401,00 zł netto/brutto za cały przepracowany miesiąc stażu (tj. średnio 21 dni roboczych). Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między Uczestnikiem/czką, Pracodawcą (podmiot przyjmujący na staż) i Wnioskodawcą (umowa będzie określać m.in. program stażu, dane opiekuna stażu, okres realizacji stażu). Na jednego opiekuna stażu przypadać będzie do 3 stażystów. Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem i ubezpieczenie w trakcie jego trwania. Stażyście po każdym przepracowanym pełnym miesiącu stażu przysługują 2 dni wolnego, łącznie 6 dni. Stażysta, który przekroczy łącznie 60 dni usprawiedliwionej nieobecności na stażu zostanie skreślony z listy stażystów. Każda ze stron umowy trójstronnej ma prawo do jej rozwiązania na warunkach zawartych w umowie. Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu, Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu. W 3-miesięcznym stażu zawodowym wezmą udział 47 Uczestników/czek, którzy ukończyli szkolenia zawodowe oraz zdali egzamin zawodowy.

Pierwszeństwo w otrzymaniu stażu zawodowego przysługuje osobom, którym pracodawca zagwarantuje zatrudnienie po zakończeniu stażu. Następnym kryterium otrzymania stażu będzie opinia doradcy zawodowego oraz psychologa.

Aktualności

Aktualności

29.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.05.2019 r. biuro projektu będzie nieczynne.

17.04.2019r.

UWAGA

Uprzejmie informujemy, ze w związku ze zbliżającymi się Świętami w dniu 19.04.2019 biuro projektu będzie zamknięte.

18.03.2019r.

Firma VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Włączeni do działania” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0146/17 planuje zrealizowanie USŁUGI przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego.

rozeznanie rynku-egzamin zewnętrzny- część opisowa

rozeznanie rynku-egzamin zewnętrzny — część ofertowa

04.02.2019r.

UWAGA REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy do udziału w projekcie os. niepełnosprawne, pozostające be zatrudnienia zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

03.01.2019r.

Informujemy, że już w styczniu ruszą kolejne szkolenia - Recepcjonista/tka/Rejestrator/ka oraz Grafik komputerowy.

Zapraszamy do udziału w projekcie os. niepełnosprawne, pozostające be zatrudnienia zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

19.12.2018r.

Firma VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Włączeni do działania” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0146/17 planuje zrealizowanie USŁUGI przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego.

Włączeni do działania rozeznanie rynku-egzamin zewnętrzny-część opisowa

Włączeni do działania rozeznanie rynku-egzamin zewnętrzny-część ofertowa

19.12.2018r.

Informujemy, iż w dniu 24.12.2018r. biuro projektu będzie ZAMKNIĘTE.

19.12.2018r.

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Zespół projektu "Włączeni do działania"

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

16.11.2018r.

Firma VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Włączeni do działania” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0146/17 planuje zrealizowanie USŁUGI przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego

Włączeni do działania rozeznanie rynku-egzamin zewnętrzny-część ofertowa

Włączeni do działania rozeznanie rynku-egzamin zewnętrzny-część opisowa

25.10.2018r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2018 biuro projektu będzie nieczynne.

08.10.2018r.

Firma VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Włączeni do działania” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0146/17 planuje zrealizowanie USŁUGI przeprowadzenia poradnictwa prawnego.

Rozeznanie rynku-radca prawny Włączeni do działania - część opisowa

Rozeznanie rynku-radca prawny Włączeni do działania - część ofertowa

01.10.2018r.

Zapraszamy do udziału w projekcie os. niepełnosprawne, pozostające be zatrudnienia zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

03.09.2018r.

Informujemy, iż w dniu 01.09.2018r. rozpoczęliśmy realizację projektu

 „Włączeni do działania” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0146/17

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja do projektu.

 1. Informacje ogólne.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
 3. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.09.2018 r. do 31.01.2019 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.
 4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:
 5. Formularz zgłoszeniowy,
 6. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),
 7. Oświadczenie o statusie na rynku pracy,

W odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy.

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 3. Kryteria uczestnictwa w projekcie
 4. Profil Uczestnika/czki Projektu: 50 osób powyżej 18 roku życia (30 K, 20 M) będące osobami niepełnosprawnymi[1] wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W szczególności objęte wsparciem zostaną:.

 1. Osoby bierne zawodowo (co najwyżej 40 osób).
 2. Osoby bezrobotne należące do III profilu osób oddalonych od rynku pracy (minimum 20 %, tj. co najmniej 10 osób).
 3. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (minimum 50 %)

zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
 2. a) spełnienie wymogów formalnych.
 3. b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie, telefonicznie (faxem), elektronicznie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon.-pt. 8.00-16.00):
 • formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),
 • oświadczenie o statusie na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu III profilu).
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia lub zaświadczenie o zaburzeniach psychicznych.
 • oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej proselfprojektyunijne.viamedline.pl/2018/09/03/ wlaczeni-do-dzialania/ oraz w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin. W uzasadnionych  przypadkach możliwy jest dojazd Koordynatora/ki projektu do Uczestników celem odbioru dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniona będzie pomoc w uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

 1. c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
  O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

III. Etapy rekrutacji do projektu

1.Rekrutacja będzie IV etapowa, otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.09.2018 r. do 31.01.2019 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu, lub przesłania pocztą tradycyjną/ mailowo lub telefonicznie. Kandydaci mają możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w dokumentach.
 2. Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń do momentu zakwalifikowania do projektu 50 osób na listę główną oraz 5 osób na listę rezerwową.

Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły.

 1. Realizowany będzie monitoring zachowania równości szans.
 2. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/czek do projektu na podstawie:

ETAP I Ocena formalna:

 1. kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),
 2. kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z  ustawą z dn. 27.08.1997r. (Dz.U.1997 nr 123 poz. 776) lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z  ustawą z dn. 19.08.1994r. (Dz.U.1994 nr 111, poz. 535),
 3. zamieszkanie (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego
 4. status osoby pozostającej bez zatrudnienia: oświadczenie o statusie na rynku pracy wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)
  i oświadczenie o statusie na rynku pracy (w przypadku osób biernych).

ETAP II Ocena merytoryczna:

 1. Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną – ustalenie indywidualnej sytuacji każdej osoby ( na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych, rozmowy z komisją).
 2. Przyznane zostaną punkty dodatkowe:
 1. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: + 3 pkt.
 2. Osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
 • Stopień umiarkowany: + 1 pkt.
 • Stopień znaczny: + 1 pkt.
 • Niepełnosprawność sprzężona: + 2 pkt.
 • Osoba z zaburzeniami psychicznymi: + 2 pkt.
 • Niepełnosprawność intelektualna: + 2 pkt.
 • Osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: + 2 pkt.
 1. Motywacja:
 • Niska : 0 pkt.
 • Średnia: 5 pkt.
 • Wysoka: 10 pkt.

ETAP III Utworzenie listy rankingowej

 1. Utworzenie listy rankingowej składającej się z 50 osób zakwalifikowanych do projektu z największą liczbą punktów (z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu) oraz listy rezerwowej.
 2. W sytuacjach spornych przy takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu, w którym możliwe będzie nadrobienie przez nich wsparcia, tak aby dla każdego Uczestnika/ czki zachowana była cała ścieżka wsparcia założona w projekcie.

ETAP IV Powiadomienie uczestników o wyniku rekrutacji: mailowo/telefonicznie/pocztowo (możliwość wyboru UP na formularzu rekrutacyjnym).

 1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.
 2. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu

oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz oświadczenie przystąpienia do projektu.

 1. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 • Kierownik projektu
 • Specjalista/ka ds. organizacyjnych
  1. Komisja będzie brała pod uwagę:
 • Kryteria formalne i merytoryczne
 • Założone do osiągnięcia wskaźniki
 • Datę zgłoszenia

Formularz rekrutacyjny Włączeni do działania

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do działania

[1] 100% Uczestników Projektu w projekcie będą to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

Kontakt:

ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel: 81 746 69 41, 669 227 207

 

Wartość projektu: 1.034.353,75 zł

Dofinansowanie: 982.636,06 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*